Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym


Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane- jest to przewlekła choroba demielinizacyjna, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Choroba często dotyczy osób młodych zaczynając się pomiędzy 30-35 r. ż i przebiega w większości przypadków rzutami i doprowadza do stopniowej niepełnosprawności. Etiologia choroby jak do tej pory nie została do końca wyjaśniona. W zaawansowanej postaci wystepują niedowłady spastyczne głównie w kończynach dolnych, objawy móżdżkowe, zaburzenia poznawcze, zaburzenia układu moczowo-płciowego. W obrazie MRI wystepują charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego „plaki”. Ogniska demielinizacji nazywa się plakami (blaszkami). W badaniach klinicznych mózgu osób z rozpoznanym SM stare plaki demielinizacyjne są szarawe, twarde, spoiste o ostrych granicach. Nowe ogniska są różowe lub szaroczerwone o galeretowatej konsystencji i nieostrych brzegach.

MRI stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane MRI

Stwardnienie rozsiane może przyjąć jedną z poniższych form:

 

 

  • nawracająco-remitująca w początkowym okresie choroby ten typ dotyczy 85-90% wszystkich pacjentów. Charakteryzuje sie występowaniem tzw rzutów czyli nagłych objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mogą one być nowymi objawami lub pogorszeniem już istniejących. Objawy występujące podczas rzutu mogą się całkowicie wycofać lub częściowo pozostać. W sytuacji kiedy objawy ustępują całkowicie możemy uznać chorobę jako łagodnie postępującą.
  • wtórnie-postępująca: postać ta dotyczy około 80% pacjentów z postacią nawracająco-remitującą po wielu latach trwania choroby. Po wystąpieniu wielu rzutów nakładające się na siebie ubytkowe objawy neurologiczne doprowadzają do trwałej niepełnosprawności. W późnych fazach choroby postać ta prowadzi do największej niepełnosprawności.
  • pierwotnie-postępująca: postać ta dotyczy około 10% chorych, u których po pierwszych objawach choroby nie obserwuje się remisji i chociażby częściowego cofnięcia objawów. Najczęściej występuje u osób u których pierwsze objawy pojawiły się późno.
  • postępująco-nawrotowa: Dotyczy tych pacjentów, którzy od samego początku prezentują postępujące pogorszenie z epizodami zaostrzeń. Jest to najrzadsza z form SM.